Zarządzenie Nr 140/2013

rok 2013

 
data publikacji:  30-08-2013 | 14:53
data ostatniej modyfikacji:  30-08-2013 | 14:58
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 140/2013

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 2 lipca 2013 r.

 

 

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 11 marca 2013 r. Dz. U. Nr 0 poz. 594) oraz art. 9 g ust. 2,
w związku z art. 91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 97 poz. 674 z póź. zm.)

 

 

Z a r z ą d z a m c o n a s t ę p u j e :

 

 

§ 1.

 

Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie Zarządzenia zleca się Dyrektorowi Zespołu Obsługi Finansowo - Administracyjnej Szkół w Starym Sączu.

 

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek

Załącznik