Zarządzenie Nr 132/2013

rok 2013

 
data publikacji:  30-08-2013 | 14:47
data ostatniej modyfikacji:  30-08-2013 | 14:52
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE   NR    132/2013

BURMISTRZA   STAREGO SĄCZA

Z   DNIA  21.06.2013r.

 

 

w  sprawie przekazania pomocy dydaktycznych, do zajęć edukacyjnych prowadzonych w szkołach w ramach projektu:     „Lepszy start” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

              Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym /tekst jednolity z Dz. U. 2013 r. poz. 594/, Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:

§ 1

Postanawia się przekazać nieodpłatnie pomoce dydaktyczne, na podstawie protokołów przekazania-przyjęcia stanowiących  Załączniki do niniejszego Zarządzenia:

·         Załącznik nr 1 - Szkoła Podstawowa Gaboniu

·         Załącznik nr 2 – Zespół Szkół: Szkoła Podstawowa w Barcicach

na potrzeby realizacji projektu „ Lepszy start”.

 

§ 2

Szczegółowe warunki przekazania zostaną określone w protokołach przekazania-przyjęcia

pomocy dydaktycznych.

§ 3

 

Wykonanie  zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej Szkół w Starym Sączu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2