Zarządzenie Nr 152/2013

rok 2013

 
data publikacji:  29-08-2013 | 13:58
data ostatniej modyfikacji:  29-08-2013 | 13:58
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE NR 152/2013

BURMISTRZA STAREGO SĄCZA

z dnia 25 lipca 2013 roku

 

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości w drugim przetargu.

 

Na podstawie art. 67 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.).

 

zarządzam, co następuje

 

§ 1

Ustalam cenę wywoławczą nieruchomości położonych w Starym Sączu stanowiących własność Miasta i Gminy Stary Sącz oznaczonych numerem działki ewidencyjnej 3586/2 o powierzchni 0,3522 ha, objętej Księgą Wieczystą nr NS1S/00024478/8 oraz numerem działki ewidencyjnej 3587/5 o powierzchni 0,1446 ha, objętej Księgą Wieczystą nr NS1S/00058140/7 na łączną kwotę 174 000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt cztery tysiące 00/100) w tym 23% podatku VAT.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek