Zarządzenie Nr 180/2013

rok 2013

 
data publikacji:  29-08-2013 | 13:56
data ostatniej modyfikacji:  29-08-2013 | 13:57
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE Nr 180/2013

BURMISTRZA STAREGO SĄCZA

z dnia 27 sierpnia 2013 roku

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

Na podstawie  art. 4 pkt 9, art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.), § 3 ust. 1 § 8 ust. 1 i 2  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 ze zm.)

zarządzam, co następuje

 

§ 1

Powołuję Komisje Przetargową do przeprowadzenia drugiego  przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki 3586/2 o powierzchni 0,3522 ha objętej Księgą Wieczystą Nr NS1S/00024478/8 oraz oznaczonej nr działki 3587/5
o powierzchni 0,1446 ha objętej Księgą Wieczystą Nr NS1S/00058140/7 zabudowanej budynkiem byłej oczyszczalni ścieków o powierzchni użytkowej 114,84 m2.

w składzie:

1.            Pan Daniel Tumidaj – przewodniczący

2.            Pani Jolanta Wąsik – członek

3.            Pani Agnieszka Bałuszyńska – członek

4.            Pani Joanna Gorczowska - członek

5.            Pan Wiesław Sasak – członek 

§ 2

1.      Przetarg odbędzie się w dniu 04.09.2013 r. o godzinie 1400 w budynku Urzędu Miejskiego
w Starym Sączu ul. Stefana Batorego 25.

2.      Dla ważności przeprowadzenia przetargu wymagana jest obecność Przewodniczącego Komisji oraz co najmniej trzech członków Komisji.

3.      Pracami Komisji  kieruje jej Przewodniczący.

4.      Zobowiązuję Komisję przetargową do przeprowadzania przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek