Zarządzenie Nr 153/2013

rok 2013

 
data publikacji:  29-08-2013 | 13:54
data ostatniej modyfikacji:  29-08-2013 | 13:55
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE Nr 153/2013

BURMISTRZA STAREGO SĄCZA

z dnia 25 lipca 2013 roku

 

W sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości i ustalenia wysokości wadium.

 

Na podstawie  art. 38 ust. 1, art. 39 ust. 1 art. 40 ust. 1 pkt 1, art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.), § 3 ust. 1 § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 ze zm.)

zarządzam, co następuje

 

§ 1

Ogłaszam drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki 3586/2 o powierzchni 0,3522 ha objętej Księgą Wieczystą Nr NS1S/00024478/8 oraz oznaczonej nr działki 3587/5 o powierzchni 0,1446 ha objętej Księgą Wieczystą Nr NS1S/00058140/7 zabudowanej budynkiem byłej oczyszczalni ścieków o powierzchni użytkowej 114,84 m2, ustalam wadium w wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100),

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek