Zarządzenie Nr 135/2013

rok 2013

 
data publikacji:  29-08-2013 | 13:52
data ostatniej modyfikacji:  29-08-2013 | 13:54
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE  Nr 135/2013

BURMISTRZA STAREGO SĄCZA

z dnia 26 czerwca 2013 roku

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia.

 

            Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2013 r. poz. 594) art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz. U. z 2010 roku Nr  102, poz. 651)

zarządzam, co następuje

 

                                                                       § 1

Przeznaczam do wydzierżawienia, nieruchomości gruntowe wymienione w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

            § 2

Wykaz o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń
w siedzibie  Urzędu   Miejskiego   w   Starym Sączu  przy ul. Batorego 25 oraz informacje  

 o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w  prasie.

 

            § 3

Wykonanie zarządzenia  powierza się Referatowi  Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

                                                                       § 4

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek

Załącznik