Zarządzenie Nr 174 /2013

rok 2013

 
data publikacji:  29-08-2013 | 13:38
data ostatniej modyfikacji:  29-08-2013 | 13:41
autor dokumentu: Joanna Orłowska

                                                        Zarządzenie Nr  174 /2013

                                                      Burmistrza Starego Sącza

                                                            z dnia  20.08.2013 r.

 

 

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora  Szkoły Muzycznej I stopnia w Starym Sączu.

 

                 Na podstawie art. 36 a ust.1,2 ,13 i  w związku z art. 5c pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity  Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zm.) w związku z art.30 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym     ( Dz.U. z 2013 poz.594.)

 

Zarządzam co następuje :

                                                                           

                                                                         § 1

 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, powierzam Pani mgr Joannie Ustarbowskiej -Dudka  stanowisko Dyrektora Szkoły  Muzycznej I stopnia w Starym Sączu,  na  okres 5 lat szkolnych, to  jest od dnia  01  września  2013 roku  do dnia    31 sierpnia 2018 roku.

 

                                                                         § 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się  Kierownikowi Referatu Organizacji i Spraw Społecznych.

 

                                                                          § 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą  obowiązującą od dnia 1 września 2013 r.

 

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek