Zarządzenie Nr 172/2013

rok 2013

 
data publikacji:  28-08-2013 | 09:16
data ostatniej modyfikacji:  28-08-2013 | 09:16
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 172/2013

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 16 sierpnia 2013r.

 

w sprawie: upoważnienia Zastępcy Burmistrza i Sekretarza Gminy do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu Miejskiego , oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Stary Sącz.

 

Na podstawie art.33 ust.4 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594), oraz art.5 ust.4 i art.7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)

 

zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

 

Upoważniam Pana inż.Kazimierza Gizickiego Zastępcę Burmistrza Starego Sącza do podpisywania w moim imieniu poleceń wyjazdów służbowych i udzielania urlopów wypoczynkowych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, oraz dla Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Stary Sącz.

§ 2

 

Upoważniam Pana mgr inż.Jana Migacza Sekretarza Gminy Stary Sącz do podpisywania w moim imieniu poleceń wyjazdów służbowych i udzielania urlopów wypoczynkowych pracownikom Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, a także do podpisywania poleceń wyjazdów służbowych.

Kierownikom Jednostek Organizacyjnych Gminy Stary Sącz

 

§ 3

 

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności Pana inż.Kazimierza Gizickiego do udzielania urlopów wypoczynkowych Kierownikom Jednostek Organizacyjnych Gminy Stary Sącz upoważniam Pana mgr inż.Jana Migacza.

§ 4

 

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Starego Sącza, oraz Sekretarzowi Gminy Stary Sącz.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania..

 

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek