Zarządzenie Nr 8/2013

rok 2013

 
data publikacji:  28-08-2013 | 09:10
data ostatniej modyfikacji:  28-08-2013 | 09:13
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 8/2013

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 11 stycznia 2013r.

 

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 18/2012 z dnia 2 lutego 2012r.

 

Na podstawie art.33 ust.4, art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 268 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

 

zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

 

W Zarządzeniu Nr 18/2012 Burmistrza Starego Sącza z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie: powierzenia prowadzenia spraw Gminy Stary Sącz w imieniu Burmistrza Starego Sącza oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Zastępcy Burmistrza wprowadzam następujące zmiany:

 

  1. w §1 pkt. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

            „1. Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej a także Referatu Geodezji i

                  Gospodarki Gruntami.

    2. Referatu Infrastruktury Komunalnej, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska.”

 

2. w §4:

              - zwrot „Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą Wsparcia Dziennego w Starym Sączu”

                 zastępuje się zwrotem „Placówką Wsparcia Dziennego w Starym Sączu”,

    - na końcu po przecinku dodaje się zwrot o treści: „Miejskim Zakładem Gospodarki

        Komunalnej w Starym Sączu.”

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Panu inż. Kazimierzowi Gizickiemu Zastępcy Burmistrza Starego Sącza.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązujacą od 30 stycznia 2013r.

 

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek