Zarządzenie Nr 179/2013

rok 2013

 
data publikacji:  28-08-2013 | 08:11
data ostatniej modyfikacji:  28-08-2013 | 08:12
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE Nr 179/2013

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 27 sierpnia 2013 r.

 

w sprawie : zmiany zarządzenia Nr 296/2012 Burmistrza Starego Sącza z dnia 28 listopada 2012 r.

 

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz 594) i art. 25 ust. 1 , art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź zm.) zarządza się co następuje :

 

§ 1.

W zarządzeniu Nr 296/2012 Burmistrza Starego Sącza z dnia 28 listopada 2012 r. w § 1. wyrazy :
,,o pow. użytkowej 103, 71 m2” zastępuje się wyrazami : ,,o pow. użytkowej 72,91 m2”

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Starym Sączu

 

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 21.12.2012 r.

 

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek