Zarządzenie Nr 249/10

rok 2010

 
data publikacji:  19-08-2013 | 15:29
data ostatniej modyfikacji:  19-08-2013 | 15:34
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 249/2010
Burmistrza Starego Sącz
a
z dnia 2 listopada 2010r.


 w sprawie organizacji, funkcjonowania i koordynacji kontroli zarządczej w Gminie Stary
Sącz

 

Na podstawi art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.

U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 69 ust. 1 pkt. 2 i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240)

 

zarządzam co następuje:

 

§ l

 

Ustala się regulamin organizacji, funkcjonowania i koordynacji kontroli zarządczej
w
Urzędzie Miejskim oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Stary Sącz
stanowiący załącznik Nr l do niniejszego Zarządzenia.

 

§2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza SIę Sekretarzowi Gminy oraz kierownikom gminnych
j
ednostek organizacyjnych.

 

§3


 
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem l stycznia 2011r.

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń

Załącznik