Zarządzenie Nr 199/10

rok 2010

 
data publikacji:  19-08-2013 | 15:25
data ostatniej modyfikacji:  19-08-2013 | 15:28
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 199/10
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 28 września 2010 roku


 

w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz
na 2010 rok w związku z uchwałą Nr LX/651/10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 2
7
września 2010 roku o zmianie uchwały budżetowej na 2010 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.), art.247 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz
. U. Nr 157 poz. 1240 oraz § 12 ust 1 Uchwały Rady Miejskiej w Starym
Sączu Nr LV /598/10 o zmianie uchwały budżetowej na rok 2010 Burmistrz Starego Sącza zarządza
co następuje
:

§ 1

W zarządzeniu Nr 23 /2010 Burmistrz Starego Sącza z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie wykonania
uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2010 rok wprowadza się następu
jące zmiany:

                        1. W znaczniku Nr 1 dotyczącym wykonania dochodów budżetu Gminy Stary Sącz na 2010 rok
        wprowadza się zmiany - jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzeni

                        2. W znaczniku Nr 2 dotyczącym wykonania wydatków budżetu Gminy Stary Sącz na 2010 rok
       wprowadza się zmiany - jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzeni

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń

Załącznik