Zarządzenie Nr 197/10

rok 2010

 
data publikacji:  01-08-2013 | 12:55
data ostatniej modyfikacji:  01-08-2013 | 13:00
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 197/10
Burmistrza Starego Sącza

z dnia 27 września 2010 roku


 

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie Gminy Stary Sącz na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz
. U. z 2001 roku. Nr 142 . poz. 1591) art.247 ust 1 i art. 257 pkt. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o f
inansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 Burmistrz
Starego Sącza zarządza co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 10.594,00 zł jak w
załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

1.      Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 27.000,00 zł i zwiększa
się wydatki bieżące budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 37.594
,00 zł jak w załączniku Nr 2
do niniejszego zarządzenia.

2.       Zmiany wydatków bieżących z ust 1 obejmują:

1)      Zwiększenia planów wydatków bieżących o kwotę 37.594,00 zł w tym jednostek
budżetowych o kwotę 37.594,00 zł z tego:

·          zwiększenia planów wydatków związanych z realizacją wynagrodzeń i składek od
nich naliczanych o kwotę 31.594,00 zł

·          zwiększenia planów wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych o kwotę 6.000,00 zł

2)      Zmniejszenia planów wydatków bieżących o kwotę 27.000,00 zł

3)      zmniejszenia planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę
27.000
,00 zł

§2

                                Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                              BURMISTRZ

                             mgr Marian Cycoń

                               Załącznik