Zarządzenie Nr 196/10

rok 2010

 
data publikacji:  01-08-2013 | 12:50
data ostatniej modyfikacji:  01-08-2013 | 12:53
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 196
Burmistrza Starego Sącza

z dnia 20 września 2010 roku.

w sprawie: zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej
z budżetu Gminy Starego Sącza dla samorządowej instytucji kultury.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U
. z 2001 r. Nr 142: poz. 1591 ze zmianami), art. 12 i 28 ust. 3 ustawy
z dnia 25 października 1991 r
. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 ze zmianami) oraz art. 9 pkt. 13 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r
. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Burmistrz
Starego Sącza zarządza co następuje:

§ 1.

Ustala sie zasady przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej
i celowej z budżetu Gminy Stary Sącz dla samorządowej instytucji kultury,

w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju Lokalnego i
Promocji
.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza sie Skarbnikowi Gminy.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń

Załącznik