Zarządzenie Nr 195/10

rok 2010

 
data publikacji:  01-08-2013 | 12:04
data ostatniej modyfikacji:  01-08-2013 | 12:39
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 195/10

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 20 września 2010 r.


 

 w sprawie: określenia wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania
projektu budżetu gminy Stary Sączoraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
na 2011 rok

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późno zm.) art. 230 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r Nr 157, poz. 1240, z późno zm.) Burmistrz Starego
Sącza zarządza, co następuje

§1

Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych, dyrektorzy
samorządowych instytucji kultury Gminy Stary Sącz, kierownicy referatów oraz samodzielne
stanowiska pracy Urzędu Miejskiego w Starym Sączu opracują plany rzeczowe zadań do
projektu budżetu Gminy oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2011
rok w szczegółowości i terminach określonych w niniejszym zarządzeniu.


 

                                                                                                                 § 2

 Projekty planów finansowych  winny być opracowane w układzie obowiązkującej klasyfikacji budżetowej.


 

 
                                                                                        § 3

Przyjmuje się następujące założenia do projektu budżetu Gminy Stary Sącz na 2011 rok
w zakresie dochodów
:

1.       Stawki podatków od nieruchomości i od środków transportowych oraz opłaty
targowej i od posiadania psów ustalone przez Rade Miejską w granicach
określonych w ustawie.

2.       Stawki podatku rolnego oraz podatku leśnego na poziomie 2010 roku, które po
urzędowym ogłoszeniu cen skupu drewna i żyta należy skorygować
.

3.       Dochody z majątku gminy, z tytułu:

a)       dzierżawy, najmu oraz opłat za wieczyste użytkowanie - na
podstawie obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów,

b)      sprzedaży majątku - w drodze przetargu lub wyceny ( propozycja
sprzedaży majątku powinna zawierać wykaz nieruchomości oraz
szacunkowe wartości możliwe do uzyskania)
,

4.       udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oraz inne dochody pobierane
przez urzędy skarbowe na poziomie przewidywanego wykonania 2010 roku z
uwzględnieniem szacowanych wartości wskaźników mikro

i makroekonomicznych,

  5.       subwencje, do czasu określenia przez Ministra Finansów wstępnych wysokości
wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2011 rok, przyjmuje się na
poziomie ostatecznych kwot określonych dla budżetu gminy po przyjęciu ustawy
budżetowej na rok 2010
, zweryfikowanych o kwotę korekty subwencji oświatowej
dokonanej w 2010 r.
,

6.       dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i z zakresu administracji
rządowej przyjmuje się w wielkościach wynikających z projektu ustawy
budżetowej na rok 2011.Kwoty te zostaną określone przez Wojewodę
Małopolskiego
,

7.       udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, do czasu określenia przez
Ministra Finansów wstępnych wielkości wynikających z projektu ustawy
budżetowej na 2011 rok, prognozuje się na poziomie 100% w
ielkości przyjętych w
ustawie budżetowej na rok 2010,

8.       dochody budżetu ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody
majątkowe, zgodnie z art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

o finansach publicznych (Oz.U. Nr 157,poz.1240, z późn.zm.)

9.       Pozostałe dochody realizowane przez Gminę Stary Sącz

§4

Przyjmuje się następujące założenia do projektu budżetu Gminy Stary Sącz na 2011 rok
w zakresie wydatków:

1.      zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane
dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki,
w związku z powyższym zobowiązuję kierowników Urzędu Miejskiego oraz
kierown
ików jednostek organizacyjnych Gminy do:

a)   ograniczenia wydatków bieżących,

b)   uzyskiwania optymalnych efektów z poniesionych nakładów,

e) monitorowania zużycia mediów i ograniczenia ich zużycia poprzez
wdrożenie
"systemu zarządzania i monitoringu zużycia energii i mediów",

2.      wydatki bieżące, bez wydatków na remonty i na obsługę długu, finansowane

z dochodów własnych (bez subwencji i dotacji z budżetu państwa), przyjmuje się na
poziomie 90% planu uchwalonego na rok 2010,

3.       wydatki bieżące finansowane dotacją z budżetu państwa przyjmuje się w
wielkościach wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2011. Kwoty te
zostaną określone przez Wojewodę Małopolskiego
,

4.      wydatki bieżące finansowane subwencją przyjmuje się na poziomie ostatecznych
kwot określonych dla budżetu gminy po przyjęciu ustawy budżetowej na rok 2010
,
zweryfikowanych o kwotę korekty subwencji oświatowej dokonanej w 2010 r. Po
określeniu przez Ministra Finansów wstępnych wysokości subwencji, nastąpi
dostosowanie wydatków do tych wielkości,

5.      podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości nie wyższej niż wzrost
wynagrodzeń określony w założeniach do projektu budżetu państwa na 2011 rok
,

6.       wydatki na promocję gminy klasyfikowane w dziale 750 - Administracja publiczna
ustala się na poziomie 80% planu uchwalonego na 2010 rok,

7.      wydatki bieżące w działach: 852 - Pomoc społeczna, 853 - Pozostałe zadania


w zakresie polityki społecznej planuje się na poziomie planu uchwalonego na
2010 r.
,

8.       wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
planuje się na poziomie planowanych wpływów z opłat za udzielone zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych na 2011 rok
. W materiałach planistycznych należy
określić nazwę zadania i wielkość środków planowanych na realizac
ję
poszczególnych zadań
,

9.       przy planowaniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za podstawę
przyjmuje się przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej

w II półroczu 2009 r. - 2.794,25 zł zwaloryzowane o przewidywany wskaźnik
inflacji na rok 2010, tj
. o 2,8%.

§ 5

Przy opracowywaniu materiałów planistycznych należy wykorzystać tabele 1-8
załączone do zarządzenia
.

§6

1.       Materiały planistyczne należy opracować na podstawie wytycznych określonych w § 3
i 4 nin
iejszego zarządzenia.

2.       Wszystkie pozycje w materiałach planistycznych muszą być bezwzględnie poparte
przep
isami prawa i wyczerpującymi objaśnieniami.

3.       Materiały planistyczne należy opracować z wyodrębnieniem wydatków na
przedsięwzięcia wieloletnie o których mowa wart
. 266 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych
.

4.       Przedsięwzięcia wieloletnie ustala się po raz pierwszy do opracowania projektu
uchwały Rady Miejskiej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary
Sącz
.

5.       Przez wieloletnie przedsięwzięcia należy rozumieć:

a)       wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym finansowane z udziałem
bezzwrotnych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych
zagranicznych środków niepodlegających zwrotowi
,

b)       wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające
płatności wykraczają poza rok budżetowy
,

c)       wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami o partnerstwie
publiczno-prywatnym
,

d)       gwarancje i poręczenia udzielane przez Gminę.

6.      katalog wieloletnich przedsięwzięć związanych z umowami, o których mowa
w pkt
. 5 b:

a) "Media", związane z dostarczeniem wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub
odprowadzeniem ścieków do takiej sieci
, energii elektrycznej z sieci
elektroenergetycznej
, gazu z sieci gazowej, ciepła z sieci ciepłowniczej, wywozem
nieczystości stałych
.

b)       "Zimowe i letnie utrzymanie Miasta i Gminy",

c)       "Dostęp do łączy informatycznych i telekomunikacyjnych",

d)       "Eksploatacja oświetlenia",


e) "Remonty cząstkowe nawierzchni dróg i ulic",
f) "Zakup paliwa",

7. Przedsięwzięciami, o których mowa w pkt. 5 a i c są realizowane lub planowane
do real
izacji na wieloletnie projekty finansowane z udziałem bezzwrotnych środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych zagranicznych środków
niepodlegających zwrotowi lub zadania o charakterze inwestycyjnym
, których cykl
inwestycyjny jest dłuższy niż jeden rok.

§7

1.         Kartę wieloletniego przedsięwzięcia określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

2.         Wypełniając Kartę wieloletniego przedsięwzięcia dla zadań o charakterze
inwestycyjnym
należy przestrzegać następujących zasad
:

a)       nazwa przedsięwzięcia musi być zgodna z nazwą realizowanego lub planowanego
do realizacji zadania inwestycyjnego,

b)      określenie celu przedsięwzięcia musi być jasne i zwięzłe,

c)       okres realizacji obejmuje rok, w którym rozpoczęto (lub planuje się rozpocząć)
real
izację przedsięwzięcia i planowany termin jego zakończenia,

d)      łączne nakłady finansowe obejmują wszystkie wydatki poniesione i planowane
do poniesienia od początku realizacji danego przedsięwzięcia do momentu jego
planowanego zakończenia
,

e)       wykazana kwota wydatków na dany rok budżetowy musi być zgodna z kwotą ujętą
w materiałach planistycznych do projektu uchwały budżetowej lub w uchwale
budżetowej na ten rok i musi określać źródła finansowania
,

f)       kwoty planowanych limitów wydatków na lata następne muszą wynikać

z podpisanych umów lub kosztorysów i muszą określać źródła finansowania,

g) limit zobowiązań należy określić w jednej kwocie dla całego planowanego okresu
realizacji przedsięwzięcia, z wyodrębnieniem źródeł finansowania
.

3.                Wypełniając Kartę wieloletniego przedsięwzięcia dla zadań o charakterze bieżącym
należy przestrzegać następujących zasad:

a)      nazwa przedsięwzięcia musi być zgodna z katalogiem określonym w par. 6 pkt 6 lub
z nazwą projektu finansowanego z udziałem bezzwrotnych środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej oraz innych zagranicznych środków niepodlegających
zwrotowi,

b)      określenie celu przedsięwzięcia wieloletniego musi być jasne i zwięzłe,

c)       okres realizacji obejmuje rok, w którym rozpoczęto (lub planuje się rozpocząć)
realizację przedsięwzięcia i planowany termin jego zakończenia lub czas na jaki
zawarto umowę na jego realizację,

d)      łączne nakłady finansowe obejmują wszystkie wydatki poniesione i planowane
do poniesienia od początku realizacji danego przedsięwzięcia do momentu jego
planowanego zakończenia,

e)       wykazana kwota wydatków na dany rok budżetowy musi być zgodna z kwotą ujętą
w materiałach planistycznych do projektu uchwały budżetowej lub w uchwale
budżetowej na ten rok i musi określać źródła finansowania,

f)       kwoty planowanych limitów wydatków na lata następne muszą wynikać z podpisanych
lub planowanych do podpisania umów
, z wyodrębnieniem źródeł finansowania,

g)      limit zobowiązań należy określić w jednej kwocie dla całego planowanego okresu
realizacji przedsięwzięcia, z wyodrębnieniem źródeł finansowania
.


 

§ 8

1.      Projekty planów finansowych kierownicy jednostek, zakładów budżetowych i innych
jednostek organizacyjnych przedkładają Skarbnikowi Gminy w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 08 października 2010 roku
.

2.      Ośrodek pomocy społecznej przekazuje zbiorcze zestawienie projektów planów
finansowych w dziale Pomoc społeczna, Ochrona zdrowia
, pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
, Edukacyjna opieka wychowawcza według rozdziałów

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 października 2010 roku.

3.      Zespól Obsługi Finansowo Administracyjnej Szkół przekazuje zbiorcze zestawienie
projektów planów finansowych w dziale Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka
wychowawcza według rozdziałów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08
października 2010 roku
.

4.       Zbiorcze zestawienie wniosków oraz projekty planów kierownicy referatów

i samodzielne stanowiska Urzędu Miejskiego w Starym Sączu przedkładają Skarbnikowi
Gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 października 2010 roku
.

5.       Samorządowe Instytucje Kultury składają plany finansowe na 2011 rok w terminie
do 08 października 2010 roku.

§ 9

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Stary Sącz.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie

z obowiązującymi przepisami.

 

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń

Załącznik Nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8