Zarządzenie Nr 194/10

rok 2010

 
data publikacji:  01-08-2013 | 12:00
data ostatniej modyfikacji:  01-08-2013 | 12:04
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 194/10

Burmistrza Starego Sącza
z dnia 16 września 2010 r.

W sprawie: udzielenia upoważnienia do prowadzenia audytu wewnętrznego.

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity z 2001 r
. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r
. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§1

Upoważniam Panią Krystynę Michalak do przeprowadzenia audytu wewnętrznego zgodnie z
upoważnieniem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Pani Krystynie Michalak.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń

Załącznik