Zarzadzenie Nr 193/10

rok 2010

 
data publikacji:  01-08-2013 | 11:58
data ostatniej modyfikacji:  01-08-2013 | 11:59
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE NR 193/2010

Burmistrza Starego Sącza z dnia 16 września 2010 r. w sprawie powołania Komisji
do przeprowadzen
ia odbioru robót.

Na podstawie art.33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz
.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.) zarządzam co następuje:

§1.

"

W związku z koniecznością przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn:

1.   Odbudowa drogi gminnej nr 294270K "Moszczenica Niżna - Lipie-Barcice"
w Moszczenicy Niżnej w km 3+600 - 4+400
.

2.   Odbudowę drogi gminnej 294262 K "Lazy Biegonickie - Myślec" w Lazach
Biegonickich w km 0+000 - 0+800.

powołuję komisję w następującym składzie:

                                              1.mgr inż. Paweł Dybiec     Kierownik Referatu GKMiK

                                              2.Kazimierz Nakielski        - Podinspektor UM w Starym Sączu

3.       mgr Natalia Hutnikiewicz - Główny Specjalista UM w Starym Sączu


 

 przy udziale


 

                                            4. Tadeusz Pytko - Inspektor Nadzoru


§2

Zobowiązuję Komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego w dniu:
- dla zadania nr 1. 04.10.2010r.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
BURMISTRZ
 
mgr Marian Cycoń