Zarządzenie Nr 192/10

rok 2010

 
data publikacji:  01-08-2013 | 11:55
data ostatniej modyfikacji:  01-08-2013 | 11:56
autor dokumentu: Joanna Orłowska

              ZARZĄDZENIE NR 192/2010
           BURMISTRZA STAREGO SĄCZA

- SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY STARY SĄCZ

z dnia  14 września 2010r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątku obrony cywilnej

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U.

Z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późno zm. oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278) i art. 17 ust. 6 i 7
ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej ( Dz. U. z 2004 r Nr 241 poz. 2416 z późno zm. ) oraz Zarządzenia Nr 352/10
Wojewody Małopolskiego- Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 27.08.2010 r
.
zarządza się co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję spisową w składzie:

1)      Janina Broniszewska - Przewodnicząca

2)      Dorota Sopata - Członek

3)      Józef Wandas - Członek

§ 2. Wyżej wymieniona Komisja spisowa dokona inwentaryzacji rzeczowych składników
majątku obrony cywilnej w magazynie obrony cywilnej Gminy Stary Sącz.

§ 3. Termin zakończenia prac dla Komisji spisowej oraz przekazania dokumentacji ze spisu
do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie ustala się na dzień 10 grudnia 2010 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń