Zarządzenie Nr 190/10

rok 2010

 
data publikacji:  01-08-2013 | 11:23
data ostatniej modyfikacji:  01-08-2013 | 11:32
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 190/10
Burmistrza Starego Sącza

                                                    z dnia 13 września 2010 roku


 

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie Gminy Stary Sącz na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz
. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591) art.247 ust 1 i art. 257 pkt. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz
. U. Nr 157 poz. 1240 Burmistrz
Starego Sącza zarządza co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 600.000,00 zł jak w
załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

1.      Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 132.800,00 zł i
zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 120.800
,00 zł jak
w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2.      Zmiany wydatków bieżących z ust 1 obejmują:

1)      Zwiększenia planów wydatków bieżących o kwotę 120.800,00 zł w tym jednostek

budżetowych o kwotę 120.800,00 zł z tego:

- zwiększenia planów wydatków związanych z realizacją wynagrodzeń i składek
od nich naliczanych o kwotę 42
.000,00 zł

- zwiększenia planów wydatków związanych z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych o kwotę 78
.800,00 zł

2)       Zmniejszenia planów wydatków bieżących o kwotę 132.800,00 zł w tym jednostek
budżetowych o kwotę 90.800,00 zł z tego:

- zmniejszenia planów wydatków związanych z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych o kwotę 90
.800,00 zł

3)      zmniejszenia planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę
42
.000,00 zł

3.      Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 612.000,00 zł jak
w załączniku Nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia
.


                                                                                             §2
                         Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń

Załącznik