Zarzadzenie Nr 172/10

rok 2010

 
data publikacji:  01-08-2013 | 10:20
data ostatniej modyfikacji:  01-08-2013 | 10:21
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE Nr 172/10

Burmistrza Starego Sącza z dnia 18.08.2010r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 108/03.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o Samorządzie
Gminnym (tekst jednolity z 2001r
. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 41 ust. 3
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 październik
a
1982r. (Dz.U. Nr 70, poz. 473 z dn. 28 marca 2007r.).

Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:

 

§1

 

W Zarządzeniu nr 108/03 Burmistrza Starego Sącza z dnia 06.05.2003r. w sprawie powołania
Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych
, wprowadza się następujące

 

zmiany:

W § 1 dodaje się punkt 7, w brzmieniu: "Bernadetta Korona - Brdej" .

 

. § 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

 

mgr Marian Cycoń