Zarządzenie Nr 276/10

rok 2010

 
data publikacji:  01-08-2013 | 10:12
data ostatniej modyfikacji:  01-08-2013 | 10:13
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE NR 276/2010

Burmistrza Starego Sącza z dnia 07.12.2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny, (t.j. Dz. U. z 2001
r. Nr 142
, poz. 1591 z późno zm.) oraz art. 19, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
z
amówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późno zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu
nieogranic
zonego na zadanie pn.:

Zakup paliw silnikowych oraz akcesoriów samochodowych dla potrzeb Ochotniczych Straży
Pożarnych oraz Urzędu Miejskiego
w Starym Sączu

powołuję Komisję Przetargową w składzie:

1.Ryszard NIEJADLIK                                      Przewodniczący

2.Wiesław SASAK                                             Sekretarz

3..Joanna ORŁOWSKA                                     Członek

4.Janina BRONISZEWSKA                               Członek

§2

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 15.12.2010 r. w Urzędzie
Miejskim w Starym Sączu.

§3

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń