Zarządzenie Nr 272/10

rok 2010

 
data publikacji:  01-08-2013 | 10:01
data ostatniej modyfikacji:  01-08-2013 | 10:03
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 272/10
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 03 grudnia 2010 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Sącz na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz
. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591) art.247 ust 1 i art. 257 pkt. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz
. U. Nr 157 poz. 1240 Burmistrz Starego
Sącza zarządza co następuje
:

§ 1

1.       Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2.900,00 jak w załączniku Nr 1 do niniejszego
zarządzenia
.

2.       Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.900,00 jak w załączniku Nr 2 do niniejszego
zarządzenia
.

3.       Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami
, jak w załączniku Nr 3 do
niniejszego zarządzenia
.

§2


              

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń

Załącznik