Zarządzenie Nr 271/10

rok 2010

 
data publikacji:  01-08-2013 | 10:00
data ostatniej modyfikacji:  01-08-2013 | 10:01
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE Nr 271/ 2010
Burmistrza Starego Sącza

z dnia 02.12.2010 roku.


 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego pracy.

Na podstawie art.31 i art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz.1591 z
póź.zm.) oraz art
. 1519 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst
jednolity z 1998 r. Dz.U. Nr 21 poz.94 z póź.zm.)

ZARZĄDZAM CO NASTĘPUJE

§ l.

Ustalam dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim Starym
Sączu dzień 24 grudnia 2010 r. dniem wolnym od pracy, w zamian za 25
grudnia 2010 r. dzień świąteczny przypadajacy w innym dniu niż niedziela.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia zleca się Sekretarzowi Gminy Stary Sącz.

§ 3.


 

                              
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń