Zarządzenie Nr 270/10

rok 2010

 
data publikacji:  01-08-2013 | 09:57
data ostatniej modyfikacji:  01-08-2013 | 09:59
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZADZENIE Nr 270/2010
Burmistrza Starego Sącza

z dnia 30 listopada 2010 r.

w sprawie powołania Komisji Odbiorowej


 


Na podstawie art.33 ust.5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity z 2001 r
. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z póź.zm.)

zarządzam co następuje :

§1.

W związku z koniecznością przeprowadzenia odbioru końcowego dla zadania:

Opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej dla zadań :

- Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi lokalnej Nr 294279K Cyganowice - Popowice
w km 0+600 - 0+900 w miejscowości Popowice

- Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi lokalnej Nr 294279K Cyganowice - Popowice
w km 1 +920 - 2+200 w miejscowości Popowice,

- Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi lokalnej Do Slowików w km 0+000 -
0+350 w miejscowości Moszczenica Niżna,

- Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi lokalnej Nr 294226K Barcice Górne -
Wola Krogulecka Oś. Ląki w km 0+300 - 0+500 w miejscowości Barcice Górne,

- Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi lokalnej Nr 294162K ul. Stroma

w km 0+050 - 0+250 w miejscowości Stary Sącz

powołuję Komisje Odbiorową w następującym składzie:

ze strony Inwestora:


 1.       Bonifacy WOLAKKierownik Referatu Przygotowania Inwestycji

2.       Elżbieta PUCH- Inspektor Przygotowania Inwestycji

ze strony Wykonawcy:

1. Adam KRAWCZYK - Przedsiębiorstwo Geologiczne S.A. Kraków

                                                                                    § 2.

         

 


Zobowiązuję Komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego w dniu 01 grudnia
2010 roku

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń