Zarządzenie Nr 268/10

rok 2010

 
data publikacji:  01-08-2013 | 09:53
data ostatniej modyfikacji:  01-08-2013 | 09:55
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 268/10
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 26 listopada 2010 roku


 w sprawie: przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy Stary Sącz

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz
. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późno zrn.), art.247 ust 1 i 2 oraz art. 257 pkt 3 ustawy z dnia
27 s
ierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Burmistrz Starego Sącza
zarządza co następuje
:

§ 1

Dokonuje się zmian w budżecie, polegających na przeniesieniu kwot między rozdziałami
w obrębie działu w budżecie Gminy Stary Sącz na 2010 rok po stronie wydatków zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia
.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń

Załącznik