Zarządzenie Nr 267/10

rok 2010

 
data publikacji:  01-08-2013 | 09:50
data ostatniej modyfikacji:  01-08-2013 | 09:52
autor dokumentu: Joanna Orłowska

                                                           Zarządzenie Nr 267/10
Burmistrza Starego Sącza

z dnia 25 listopada 2010 roku

w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz
na 2010 rok w związku z uchwałą Nr LV/598/10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 15 lutego
2010 roku o zmianie uchwały budżetowej na 2010 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Oz.U.
z 2001 roku
. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.), art.247 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz
. 1240 oraz § 12 ust 1 Uchwały Rady Miejskiej w Starym
Sączu Nr LV /598/10 o zmianie uchwały budżetowej na rok 2010 Burmistrz Starego Sącza zarządza
co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 23/2010 Burmistrz Starego Sącza z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie wykonania
uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany
:

W załączniku Nr 2 dotyczącym ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie
wydatków na 2010 rok wprowadza się zmiany - jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia
.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz

§3


                            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

 

mgr Marian Cycoń

 

                          Załącznik