Zarządzenie Nr 266/10

rok 2010

 
data publikacji:  01-08-2013 | 09:47
data ostatniej modyfikacji:  01-08-2013 | 09:49
autor dokumentu: Joanna Orłowska

                                    Zarządzenie Nr 266/10

                                    Burmistrza Starego Sącza

z dnia 25 listopada 2010 roku

w sprawie: przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy Stary Sącz

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U
. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.), art247 ust 1 i 2 oraz art. 257 pkt 3 ustawy z dnia
27 sierpn
ia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Burmistrz Starego Sącza
zarządza co następuje
:

§ 1

Dokonuje się zmian w budżecie, polegających na przeniesieniu kwot między rozdziałami
w obrębie działu w budżecie Gminy Stary Sącz na 2010 rok po stronie wydatków zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia
.

§2


 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

 

mgr Marian Cycoń

Załącznik