Zarządzenie Nr 265/10

rok 2010

 
data publikacji:  01-08-2013 | 09:45
data ostatniej modyfikacji:  01-08-2013 | 09:46
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE NR 265/2010
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA

z dnia 23 listopada 2010 r.


 


w sprawie instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej
z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Gminę
Stary Sącz.

Na podstawie art. 38 ust. 6 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r.
ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych oraz rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków
międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz
. 1319, z 2003 r. Nr 69, poz. 636 z 2006 r. Nr 127, poz. 885)
postanawia co następuje
:

§1.

Ustala się w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu instrukcję przechowywania i archiwizowania
dokumentacji
- beneficjenta środków i podmiotu realizującego projekty współfinansowane ze
środków Unii Europejskiej, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się merytorycznym komórkom organizacyjnym w Urzędzie
Miejskim w Starym Sączu oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń

Załącznik