Zarządzenie Nr 262/10

rok 2010

 
data publikacji:  01-08-2013 | 09:39
data ostatniej modyfikacji:  01-08-2013 | 09:42
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 262/10
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 23 listopada 2010 roku


 

 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Sącz na 2010 rok

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz
. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.), art.247 ust 1 i 2 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia
27 s
ierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Burmistrz Starego Sącza
za
rządza co następuje:

 

§ 1

Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2010 rok o kwotę zł 13.108,00 zł i zmniejsza się
dochody bieżące budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 3.000,00 zł jak w załączniku Nr 1 do
niniejszego zarządzenia
.

 

§2

 

                       ,1. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 3.000,00 zł i zwiększa się
wydatki bieżące budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 13.108,00 zł jak w załączniku Nr 2 do
niniejszego zarządzenia
.

2.       Zmiany wydatków bieżących z ust 1 obejmują:

3)    Zwiększenia planów wydatków bieżących o kwotę 13.108,00 zł w tym;

4)    Zwiększa się planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 13.108,00 zł

5)       Zmniejszenia się planów wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł w tym jednostek
budżetowych o kwotę 3
.000,00 zł z tego:

- zmniejszenia planów wydatków związanych z realizacją wynagrodzeń i składek od nich
naliczanych o kwotę 3
.000,00 zł

 

3.       Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań

z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, jak
w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia
.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

 

mgr Marian Cycoń

Załącznik