Zarządzenie Nr 261/10

rok 2010

 
data publikacji:  01-08-2013 | 09:34
data ostatniej modyfikacji:  01-08-2013 | 09:38
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 261/10

Burmistrza Starego Sącza
z dnia 18 listopada 2010 r.

 

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień publicznych

Na podstawie art. 33 ust. 3 ~s,tawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r
. Nr 142 poz. 159 ze zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Regulamin udzielania zamówień publicznych w brzmieniu jak w załączniku do
niniejszego Zarządzenia.

§2

Traci moc Regulamin udzielania zamówień publicznych zatwierdzony 2 marca 2004 r. przez
Burmistrza Starego Sącza.

§3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

 

mgr Marian Cycoń

Załącznik