Zarządzenie Nr 260/10

rok 2010

 
data publikacji:  01-08-2013 | 09:30
data ostatniej modyfikacji:  01-08-2013 | 09:34
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 260/10
Burmistrza Starego Sącza

z dnia 18 listopada 2010 roku


 


w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz
na 2010 rok w związku z uchwałą Nr LV/598/10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia
15 lutego
2010 roku o zmianie uchwały budżetowej na 2010 rok.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 L o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591,z późno zrn.), art247 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publ
icznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 oraz § 12 ust 1 Uchwały Rady Miejskiej

w Starym Sączu Nr LV /598/10 o zmianie uchwały budżetowej na rok 2010 Burmistrz Starego Sącza
zarządza co następuje
:

§ 1

W zarządzeniu Nr 23/2010 Burmistrz Starego Sącza z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie wykonania
uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2010 rok wp
rowadza się następujące zmiany:

W znaczniku Nr 2 dotyczącym ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie
wydatków na 2010 rok wprowadza się zmiany - jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzeni

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz

§3


                                                  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                  BURMISTRZ

                                                     mgr Marian Cycoń

                                                 Załącznik