Zarządzenie Nr 259/10

rok 2010

 
data publikacji:  01-08-2013 | 09:26
data ostatniej modyfikacji:  01-08-2013 | 09:30
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 259/10
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 18 listopada 2010 roku


w sprawie: przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy Stary Sącz

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz
. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.), art.247 ust 1 i 2 oraz art. 257 pkt 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz
. U. Nr 157 poz. 1240) Burmistrz Starego Sącza
zarządza co następuje
:

 

                       § 1

Dokonuje się zmian w budżecie, polegających na przeniesieniu kwot między rozdziałami
w obręb
ie działu w budżecie Gminy Stary Sącz na 2010 rok po stronie wydatków zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


                            §2

 

                                                                                                                                               Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                 

                                                                                BURMISTRZ

                                                                             

                                                                                mgr Marian Cycoń

                                               Załącznik