Zarządzenie Nr 257/10

rok 2010

 
data publikacji:  01-08-2013 | 09:21
data ostatniej modyfikacji:  01-08-2013 | 09:26
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 257/10
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 16 listopada 2010 roku

 

w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz
na 2010 rok w związku z uchwałą Nr LXIII/723/10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 09
sierpnia 2010 roku o zmianie uchwały budżetowej na 2010 rok.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.), art.247 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz
. 1240 oraz § 12 ust 1 Uchwały Rady Miejskiej w Starym
Sączu Nr LV /598/10 o zmianie uchwały budźetowej na rok 2010 Burmistrz Starego Sącza zarządza
co następuje
:

 

§ 1

W zarządzeniu Nr 23 /2010 Burmistrz Starego Sącza z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie wykonania
uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W znaczniku Nr 1 dotyczącym wykonania dochodów budżetu Gminy Stary Sącz na 2010 rok
wprowadza się zmiany - jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzeni

 

2. W znaczniku Nr 2 dotyczącym wykonania wydatków budżetu Gminy Stary Sącz na 2010 rok
wprowadza się zmiany - jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzeni

 

§2

         Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz

 

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

 mgr Marian Cycoń

Załącznik