Zarządzenie Nr 256/10

rok 2010

 
data publikacji:  01-08-2013 | 09:19
data ostatniej modyfikacji:  01-08-2013 | 09:21
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE NR 256/2010

 

Burmistrza Starego Sącza z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie powołania Komisji
do przeprowadzenia odbioru robót
.

 

Na podstawie art.33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U z 2001 r
. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.) zarządzam co następuje:

 

§l.

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn:

 

1. Odbudowę drogi gminnej Do Pietrzyka i Górskiego w Popowicach w km 0+100- 0+350.

 

                    2. Odbudowę mostów w ciągu drogi gminnej nr 294232K "Barcice-Na Kliny"
                    w
Barcieach Górnych w formie przepustów ramowych w km 0+008 oraz w km 0+178
                    wraz z ubezpieczeniem brzegów potoku Grabowiec w obrębie obiektów.

 powołuję komisję w następującym składzie:

 

                                                 1.mgr inż. Paweł Dybiec          - Kierownik Referatu GKMiK

                                                 2.Kazimierz Nakielski             - Podinspektor UM w Starym Sączu

3.       mgr Natalia Hutnikiewicz - Główny Specjalista UM w Starym Sączu


 przy udziale

 

                                                  4. Tadeusz Pytko - Inspektor Nadzoru


 

§2

 

Zobowiązuję Komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego w dniu:.
- dla zadania nr 1. 19.11.2010r.

- dla zadania nr 2. 25.11.2010r.

 

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

 

mgr Marian Cycoń