Zarządzenie Nr 255/10

rok 2010

 
data publikacji:  01-08-2013 | 09:17
data ostatniej modyfikacji:  01-08-2013 | 09:18
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE NR 255/2010


 

Burmistrza Starego Sącza z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie powołania Komisji
do przeprowadzenia odbioru robót
.

Na podstawie art.33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz
.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.) zarządzam co następuje:

§l.

.,

W związku z koniecznością przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn:

l.    Odbudowa odcinka drogi gmmne] nr 294177K "ul. Rocha" w Starym Sączu
w km 0+000-0+282.

2.   Odbudowa odcinka drogi gminnej dojazdowe] do gruntów rolnych "Przedszkole - Do

               Dunajca" w Gołkowicach Górnych. .                     .

powołuję komisję w następującym składzie:

                                          l. mgr inż. Paweł Dybiec             - Kierownik Referatu GKMiK

                                          2.Kazimierz Nakielski       - Podinspektor UM w Starym Sączu

3.       mgr Natalia Hutnikiewicz - Główny Specjalista UM w Starym Sączu


 przy udziale


 

                                         4. Tadeusz Pytko - Inspektor Nadzoru


 
 

§2

Zobowiązuję Komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego w dniu 15.11.2010r.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
.

 
BURMISTRZ
 
mgr Marian Cycoń