Zarządzenie Nr 251/10

rok 2010

 
data publikacji:  01-08-2013 | 09:08
data ostatniej modyfikacji:  01-08-2013 | 09:11
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 251/2010
Burmistrza Starego
Sącza
z dnia 05 listopada 20 lOr.


 

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego
się o awans na st
opień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art.33 ust. 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z póź.zm.)
oraz art
. 9 g ust.2 i art. 91 d pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r
. Dz. U. Nr 97 poz.674 z póź. zm.)


 zarządzam co następuje

§1.


 

 

Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans
zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie określonym

w załączniku Nr 1 do niniej szego Zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia zleca się Dyrektorowi Zespołu Finansowo
Administracyjnego Szkół w Starym Sączu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń

Załącznik