Zarządzenie Nr 248/10

rok 2010

 
data publikacji:  01-08-2013 | 09:07
data ostatniej modyfikacji:  01-08-2013 | 09:08
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 248/10
Burm
istrza Starego Sącza

z dnia 02 listopada 2010 roku

 

w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz
na 2010 rok w związku z uchwałą Nr LV/598/10 Rady Miejskiej w Starym czu z dnia 15
lutego 2010 roku o zmianie uchwały budżetowej na 2010 rok.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(
Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.), art.247 ust l i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
rok
u o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 oraz § 12 ust l Uchwały Rady Miejskiej
w S
tarym Sączu Nr LV /598110 o zmianie uchwały budżetowej na rok 2010 Burmistrz Starego Sącza
za
rdza co następuje:

 

§ l

W zarządzeniu Nr 23 /20 l O Burmistrz Starego Sącza z dnia 18 lutego 20 10 roku w sprawie wykonania
uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:

l.        W załączniku Nr l dotyczącym wykonania dochodów budżetu Gminy Stary Sącz na 20 l O rok
w
prowadza się zmiany - jak w załączniku nr l do niniejszego zardzenia.

       2. W znaczniku Nr 2 dotyczącym wykonania wydatków budżetu Gminy Stary Sącz na 2010 rok
wprowadza się zmiany - jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzeni

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz

 

§3

 

Zardzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń

Załącznik