Zarządzenie Nr 247/10

rok 2010

 
data publikacji:  01-08-2013 | 09:01
data ostatniej modyfikacji:  01-08-2013 | 09:04
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 247/10
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 02 listopada 2010 roku


 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Sącz na 2010 rok

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz
. U. z 2001 roku. Nr 142 poz.,1591 z późno zm.), art.247 ust 1 i 2 oraz art. 257 pkt 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz
. U. Nr 157 poz. 1240)
Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:

 

§ 1

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 27.726,00 zł jak
w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

 

                             1. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 27.726,00 zł jak
                      w załączniku Nr 2 do niniejszego za
rządzenia.

2.      Zmiany wydatków bieżących z ust 1 obejmują:

1) Zmniejszenia planów wydatków bieżących o kwotę 27.726,00 zł z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 27.726,00 zł w tym:

 

- zmniejszenie planów wydatków związanych z realizacją wynagrodzeń i składek
od nich naliczanych o kwotę 27.726,00 zł

 

§3


                            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń