Zarządzenie Nr 235/10

rok 2010

 
data publikacji:  01-08-2013 | 08:59
data ostatniej modyfikacji:  01-08-2013 | 09:01
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE NR 235/2010

Burmistrza Starego Sącza z dnia 28 października 2010 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej.

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samordzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późno zm.) oraz art. 19 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówi
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759) zarządzam co następuje:

§ l.

W związku Z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu
nieograniczonego na :

"PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA W STARYM SJlCZU PRZY
UL. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA"

powołuję komisję przetargową w następującym składzie:


 


1.   Bonifacy WOLAK- Przewodniczący

2.    Magdalena ORŁOWSKA - Członek

3.    Elżbieta PUCH- Sekretarz

§ 2.


 Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 18 listopada
2010 r. w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

§ 4.


                      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń