Zarządzenie Nr 234/10

rok 2010

 
data publikacji:  01-08-2013 | 08:56
data ostatniej modyfikacji:  01-08-2013 | 08:58
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 234/10
Burmistrza Starego Sącza

z dnia 28 października 2010 roku

                                                                        
 

w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz
na 2010 rok w związku z uchwał
ą Nr LV/598/10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 15
lutego 2010 roku o zmianie uchwały budżetowej na 2010 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz
. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.), art.247 ust l i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych (Dz
. U. Nr 157 poz. 1240 oraz § 12 ust l Uchwały Rady Miejskiej
w Starym Sączu Nr LV /598110 o zmianie uchwały budżetowej na rok 2010 Burmistrz Starego Sącza
zarządza co następuje:

§ l

W zarządzeniu Nr 23/2010 Burmistrz Starego Sącza z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie wykonania
uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:

l.        W załączniku Nr 1 dotyczącym wykonania dochodów budżetu Gminy Stary Sącz na 2010 rok
wprowadza się zmiany - jak w załączniku nr l do niniejszego zarządzenia.

                           2. W znaczniku Nr 2 dotyczącym wykonania wydatków budżetu Gminy Stary Sącz na 2010 rok
            wprowadza się zmiany - jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzeni

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń

Załącznik