Zarządzenie Nr 233/10

rok 2010

 
data publikacji:  01-08-2013 | 08:53
data ostatniej modyfikacji:  01-08-2013 | 08:55
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 233/10
Burmistrza Starego Sącza


                                                                                                               z dnia 28 października 2010 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Sącz na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U
. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.), art.247 ust 1 i 2 oraz art. 257 pkt 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U
. Nr 157 poz. 1240)
Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 49.059,00 zł i zmniejsza
się dochody bieżące budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 49.059
,00 jak w załączniku Nr 1
do niniej szego zarządzenia.

§2

1.     Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 49.059,00 złjak w
załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2.      Zmiany wydatków bieżących z ust 1 obejmują:

3)     Zwiększenia planów wydatków bieżących o kwotę 49.059,00 zł z tego:

Zwiększa się planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę
49
.059,00 zł

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń

Załącznik