Zarządzenie Nr 231/10

rok 2010

 
data publikacji:  01-08-2013 | 08:51
data ostatniej modyfikacji:  01-08-2013 | 08:53
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE NR 231/2010


 

Burmistrza Starego Sącza z dnia 27 października 2010 r. w sprawie powołania Komisji
do przeprowadzenia odbioru robót
.

Na podstawie art.33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U z 2001 r
. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.) zarządzam co następuje:

§1.

W związku z koniecznością przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn:

1.  Przebudowa połączenia komunikacyjnego centrum miasta Stary Sącz z obwodnicą
starosądecką - remont chodników w ciągu ul
. 11 Listopada.

2.Przebudowę sieci oświetlenia ulicznego ulicy II-go Listopada wraz z budową sieci
oświetlenia ulicznego w ciągu ulic Pod Ogrodami, Polnej i Wielki Wygon w Starym Sączu

powołuję komisję w następującym składzie:

                                              1.mgr inż. Paweł Dybiec       - Kierownik Referatu GKMiK

                                              2.Kazimierz Nakielski           - Podinspektor UM w Starym Sączu

3.       mgr Natalia Hutnikiewicz - Główny Specjalista UM w Starym Sączu

przy udziale

                                               4.mgr inż. Janusz Liptak      - Inspektor Nadzoru (branża drogowa)

5.       mgr inż. Edward Malaga - Inspektor Nadzoru (branża instalacyjna)

§2

Zobowiązuję Komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego w dniu 09.11.2010r.


 

                                                                                                                              § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń