Zarządzenie Nr 228/10

rok 2010

 
data publikacji:  01-08-2013 | 08:44
data ostatniej modyfikacji:  01-08-2013 | 08:47
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 228/10
Burmistrza Starego Sącza

z dnia 27 października 2010 roku


 

 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Sącz na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz
. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.), art.247 ust 1 i 2 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz
. 1240) Burmistrz Starego Sącza
zarządza co następuje
:

§ 1

Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2010 rok o kwotę zł 206.342,00 i zmniejsza się
dochody bieżące budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 961,00 jak w załączniku Nr l do niniejszego
zarządzenia.

§2

'1. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 961,00
i zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy na
2010 rok o kwotę 206.342,00 zł jak
w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2.       Zmiany wydatków bieżących z ust 1 obejmują:

1)       Zwiększenia planów wydatków bieżących o kwotę 206.342,00 zł w tym jednostek
budżetowych o kwotę
15.098,00 zł z tego:

- zwiększenia planów wydatków związanych z realizacją wynagrodzeń i składek
od nich naliczanych o kwotę
15.098,00

             2) Zwiększa się planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę
191.244,00

3)       Zmniejszenia planów wydatków bieżących o kwotę 961,00 zł zł z tego:

Zmniejszenia się planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę
961,00

3.       Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań

             z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami ,jak
w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia
.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń

Załącznik