Zarządzenie Nr 226/10

rok 2010

 
data publikacji:  01-08-2013 | 08:42
data ostatniej modyfikacji:  01-08-2013 | 08:43
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE NR 226/2010


 Burmistrza Starego Sącza z dnia 26 października 2010 r. w sprawie powołania Komisji
do przeprowadzenia odbioru robót
.

Na podstawie art.33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(
Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.) zarządzam co następuje:

§l.

W związku z koniecznością przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn:

l.    Odbudowę drogi gminnej 294163K ul. Żwirki i Wigury w Starym Sączu w km 0+355-
0+485
.

2.   Odbudowę drogi gminnej 294229 K "Barcice Górne - Facimiech" w Barcleach
Górnych w km 1+200 - 1 +400.

3.   Odbudowa drogi gminnej 294164K "ul. Parkowa" w Starym Sączu w km 0+000-0+180.

powołuję komisję w następującym składzie:

                                                              l. mgr inż. Paweł Dybiec            - Kierownik Referatu GKMiK

                                                             2.Kazimierz Nakielski          - Podinspektor UM w Starym Sączu

3.       mgr Natalia Hutnikiewicz - Główny Specjalista UM w Starym Sączu


 przy udziale

                                                            4. Tadeusz Pytko - Inspektor Nadzoru


§2

Zobowiązuję Komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego w dniu 29.10.2010r.

                                

                                                                                                                           §3

                    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
 
mgr Marian Cycoń