Zarządzenie Nr 225/10

rok 2010

 
data publikacji:  01-08-2013 | 08:39
data ostatniej modyfikacji:  01-08-2013 | 08:41
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 225/10
Burmistrza Starego Sącza

z dnia 26 października 2010 roku

w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy
Stary Sącz na 2010 rok w związku z uchwałą Nr LXII/677/10 Rady Miejskiej w Starym
Sączu z dnia 25 października 201
,0 roku o zmianie uchwały budżetowej na 2010 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz
.U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.), art.247 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publiczn
ych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 oraz § 12 ust 1
Uchwał
y Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr LV /598110 o zmianie uchwały budżetowej na
rok 2010 Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 23 12010 Burmistrz Starego Sącza z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie
wykonania uchwał
y budżetowej Gminy Stary Sącz na 2010 rok wprowadza się następujące

zmiany:

1. W znaczniku Nr 2 dotyczącym wykonania wydatków budżetu Gminy Stary Sącz na
2010 rok wprowadza się zmiany
- jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzeni

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz

§3

                                             Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń

                                          Załącznik