Zarządzenie Nr 224/10

rok 2010

 
data publikacji:  01-08-2013 | 08:36
data ostatniej modyfikacji:  01-08-2013 | 08:38
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 224/10
Burmistrza Starego Sącza

z dnia 25 października 2010 roku

 

w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy
Stary Sącz na 2010 rok w związku z uchwałą Nr LV/598/10 Rady Miejskiej w Starym
Sączu z dnia 15 lutego 2010 roku o zmianie uchwały budżetowej na 2010 rok
.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U
. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.), art.247 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 oraz § 12 ust 1
Uchwały Rady Miejskiej

 

w Starym Sączu Nr L V /598/1 O o zmianie uchwały budżetowej na rok 2010 Burmistrz
Starego Sącza zarządza co następuje:

 

§ 1

 

W zarządzeniu Nr 23/2010 Burmistrz Starego Sącza z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie
wykonania uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2010 rok wprowadza się następujące
zmiany :

 

W znaczniku Nr 2 dotyczącym ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych w
zakresie wydatków na 2010 rok wprowadza się zmiany - jak w załączniku nr 1 do niniejszego
zarządzeni

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

 

mgr Marian Cycoń

Załącznik