Zarządzenie Nr 222/10

rok 2010

 
data publikacji:  01-08-2013 | 08:27
data ostatniej modyfikacji:  01-08-2013 | 08:31
autor dokumentu: Joanna Orłowska

                                                               Zarządzenie Nr 222/10
Burmistrza Starego Sącza

                                                        z dnia 25 października 2010 roku

 

w sprawie: zmian w budźecie Gminy Stary Sącz na 2010 rok

 

Na podstawie art.247 ust 1 i art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz
. U. Nr 157 poz. 1240 i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591) Burmistrz Starego Sącza
zarządza co następuje
:

 

§ 1

 

1.      Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy, jak w załączniku Nr 1
do niniejs
zego zarządzenia.

 

                           2.   Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy, jak w załączniku Nr 2
                      do n
iniejszego zarządzenia.

 

                            3.      Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z
                                   zakresu admini
stracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, jak w
                                   załączniku Nr
3 do niniejszego zarządzenia.
 
§2


 

 

                                  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                               BURMISTRZ

                                                                             mgr Marian Cycoń

Załącznik