Zarządzenie Nr 217/10

rok 2010

 
data publikacji:  31-07-2013 | 15:19
data ostatniej modyfikacji:  31-07-2013 | 15:22
autor dokumentu: Joanna Orłowska


 

 

Zarządzenie Nr 217/10

Burmistrza Starego Sącza

              z dnia 20 października 2010 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Sącz na 2010 rok

 

Na podstawie art.247 ust 1 i art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U
. Nr 157 poz. 1240 i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591) Burmistrz Starego Sącza
zarządza co następuje:

 

§ 1

Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 132.538,00 zł jak
w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia
.

§2

 

1.      Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 132.538,00 zł jak
w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia
.

2.      Zmiany wydatków bieżących z ust 1 obejmują:

1)      Zwiększenia planów wydatków bieżących o kwotę 132.538,00 zł z tego:

- Zwiększenia planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych
o kwotę132
.538,00 zł


 §3

Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń

Załącznik