Zarządzenie Nr 214/10

rok 2010

 
data publikacji:  31-07-2013 | 15:12
data ostatniej modyfikacji:  31-07-2013 | 15:16
autor dokumentu: Joanna Orłowska

                                                                              Zarządzenie Nr214/10
           Burmistrza Starego Sącza

z dnia 14 października 2010 roku

w sprawie: zmian budźetu i w budżecie Gminy Stary Sącz na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz
. U. z 2001 roku. Nr 142· poz. 1591) art.247 ust 1 i art. 257 pkt. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz
. U. Nr 157 poz. 1240 Burmistrz
Starego Sącza zarządza co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 88.651,00 zł jak
w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia
.

§2

. 1. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 70.000,00 zł
i zwiększa s
ię wydatki bieżące budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 358.651,00 zł jak
w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia
.

2.      Zmiany wydatków bieżących z ust 1 obejmują:

1)      Zwiększenia planów wydatków bieżących o kwotę 358.651,00 zł w tym jednostek

budżetowych o kwotę 240.261,00 zł z tego:

- zwiększenia planów wydatków związanych z realizacją wynagrodzeń i składek
od nich naliczanych o kwotę 9.396,00 zł

- zwiększenia planów wydatków związanych z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych o kwotę 230
.865,00 zł

2) Zwiększa się plan wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 40.000,00 zł

                              3) Zwiększa się planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę
            78.390
,00 zł

4)       Zmniejszenia planów wydatków bieżących o kwotę 70.000,00 zł w tym jednostek
budżetowych o kwotę 70.000,00 zł z tego:

- zmniejszenia planów wydatków związanych z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych o kwotę 70
.000,00 zł

3.      Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 1.200.000,00 zł

i zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 1.400.000,00 zł
jak w załączniku Nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

4.       Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań

                                z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami ,jak
          w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarzadzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń

Załącznik