Zarządzenie Nr 208/10

rok 2010

 
data publikacji:  31-07-2013 | 15:10
data ostatniej modyfikacji:  31-07-2013 | 15:11
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 208/2010

 

Burmistrza Starego Sącza z dnia 07.10.2010 r

 

w sprawie ustalenia sławki czynszu za dzierżawę placu na płycie Rynku
w Starym Sączu.

 

Na podstawie art. 30 ust.ż pkt.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r
o samorządzie gminnym (tekstjedn. Dz
.U z 2001 r Nr 142 poz.1591 ze.zm.)
zarządzam co następuje
;

 

§ 1.

 

Ustalam stawkę czynszu dzierżawnego za zajęcie placu na Rynku w Starym Sączu

na cele handlowe związane ze sprzedażą kwiatów w okresie od 24 października 2010 r
do 31 października 2010 r - w wysokości 1 zł brutto za 1 m2- dziennie
.

 

§ 2.

 

Szczegółowe warunki dzierżawy określi odrębna umowa.

 

§ 3.

 

Wykonanie Zarządzenia zlecam Referatowi Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

 

§ 4.


 
                                 Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń.

 

§ 5.

               Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń